Разработване на проекти

1. Сключване на договор

Клиентът, сключващ договора с Extrem Events е посочен като участник. Когато е направена регистрация за експедиция/проект, клиентът се ангажира да сключи договор. Искът за регистрация може да бъде направен устно, писмено или по телефона. След това Extrem Events  изпраща до клиента формуляр за регистрация. Клиентът се задължава с акта на регистрация да се съгласи с общите условия за дейност на Extrem Events.

Договорът между клиента и Extrem Еvents влиза в сила само след като писменото потвърждение за регистрация е получено, алтернативно може да влезе в сила като изцяло взаимен договор, съобразен изцяло със специфичните подробности  на специфичната експедиция. От момента на регистрация на участниците,  се съгласяват със съхранението на техните лични данни.

2. Плащане

Разходите за участие в експедицията се заплащат веднага в момента на подписване на договора. Ако е издадено само потвърждение на регистрация от Extrem Events,  вместо писмен договор, разходите се изплащат най-късно след потвърждението на регистрацията и приложение на фактурата, че са получени. Експедиционните документи ще бъдат предадени на клиента само когато плащането  приключи.

3. Предлагани услуги

Extrem Events планира и оргранизира екстремни експедиции и проекти в целия свят, които все още не са пуснати в действие. Обхвата на услугите, предлагани от Extrem Events, са подготвени да бъдат описани и приложени в договор, който предстои да се сключи с клиента. Ако договора влезе в сила чрез подписването му за участие в писмена форма обхвата на услугите се определя в документацията за експедицията/проекта. Във всички други случаи осовните услуги ще се определят в самия договор.

4. Застраховки

Застраховките не са включени в цената. Еxtrem Events изисква задължително преди сключване на договора да е направена застраховка за анулиране на пътуване, застраховане на багаж, туристическа и здравна застраховка, и застраховка гражданска отговорност. Extrem Events  изисква от участника, преди сключване на договора, да представи доказателства, че горепосочените застраховки са били сключени. Extrem Events  изрично препоръчва сключването на международна здравна застраховка и застраховка за репатриране.

5. Физическо състояние на клиента

Еxtrem Events изисква всички участници да бъдат в добро физическо състояние.

Преди експедицията/проекта всеки участник ще получи подробен списък с необходимите материали и оборудване, изготвен от Extrem Events. Extrem Events предполга, че това че участниците са с добро физическо здраве и притежават подръчни материали и оборудване е достатъчно, за да се справят.

6. Ръководители на експедицията/проекта

Еxtrem Events ще проведе експедицията/проекта като вземе всички необходими оперативни и организационни решения. Клиентът се задължава в интерес на групата да следва указанията, дадени от Extrem Events по време на подготовката за експедицията/проекта. Участник, който многоратно се противопоставя на указанията, дадени от Еxtrem Events по време на курса може да бъде изгонен от експедицията/проекта. В такъв случай клиентът поема изцяло последвалите от това разходи. Клиентът не трябва да има никакви искове за възвръщане на парична сума. В предвид специфичния характер на експедицията/проекта, провеждани от Extrem Events, и също така местните пътни и метеорологични условия или необичайна политическа обстановка в страните, маршрутът може да бъде променян или модифициран. Клиентът няма право да настоява, че маршрутите, описани в документацията за експедицията/проекта или в договорите, трябва да бъдат следвани. Решенията, относно това дали отклонението или модификацията трябва да се осъществи по време на експедицията/проекта, се вземат изцяло от Extrem Events.

Модификациите и  отклоненията от маршрута на експедицията/проекта не  оказва никакъв ефект върху заплатената от клиента сума.

7.Оттегляне от страна на клиента

Клиентът може да прекрати договора по всяко време преди началото на   експедицията/проекта. За оттеглянето Еxtrem Events  трябва да бъдат уведомени в писмен вид. За дата на оттегляне се счита датата, на която Extrem Events  получават писменото уведомление.

Клиентът трябва да разбира това, че реализацията на експедицията/проекта е свързана със значими усилия и разходи за планиране и организиране ; много голяма част от общите разходи по проекта са пресметнати и за това са направени преди стартирането на проекта. Това се казва при споразумението между страните и се прилага в случай на оттегляне от страна на клиента преди започването на експедицията/проекта.

а) Плащане на 30% от цената за участие остават незасегнати в случай на оттегляне от страна на клиента, независимо от правните основания, на които може да се основава оттеглянето.

б) В противен случай Еxtrem Events възстановява на клиента:

- От 120-ия до 90-ия ден преди старта на проекта 50% от договорената цена

- От 89-тия до 60-ия ден преди старта на проекта 20% от договорената цена

в) От 59-ия ден преди началото на проекта няма да бъде направено никакво възстановяване

Клиент / участник, който не се е оттеглил от договора за експедицията и / или проекта, но не успява да се присъедини към експедицията/проекта не могат да имат претенции за иск към Extrem Events за възстановяване на заплатената сума.

В предвид  специфичния характер на експедицията/проекта, позволяващ във всеки отделен случай точно определен брой участници и е до голяма степен зависим от запланувания екип, е невъзможно участникът да бъде заменен в експедицията/проекта от трето лице. Въпреки това участникът е свободен да предложи друг  участник, в случай на уведомление за оттегляне. Extrem Events ще вземе решение при всеки индивидуален случай  дали предложената трета страна е допустима да вземе участие в експедицията/проекта.

8.Оттегляне от страна на Extrem Events

Еxtrem Events могат да се оттеглят от договора или да прекратят довора след започването на експедицията/проекта в следните случаи:

Прекратяването на договора може да се счита, ако минималния брой на участниците за експедицията/проекта  не могат да се съберат най- късно до 8 дни преди датата на отпътуване. Ако това се случи Extrem Events са длъжни да уведомят участниците и предложението да отпадне веднага. В такъв случай Extrem Events ще възстанови заплатената сума на клиентите. Искове за обезщетение от страна на участника към Extrem Events за всякакви последвали щети, произтичащи от такава ситуация са изключени.

Ако по време на експедицията/проекта участникът не отговаря на обособените стандарти на експедицията/проекта по отношение на здраве, физическа годност или индивидуално изпълнение, сътрудничество и помощ по време на експедицията/проекта Еxtrem Events, то Exstreem Events има право да прекрати участието, ако по-горните стандарти и квалификации са посочени в експедиционните документи или са задължителни според договора. В такъв случай Extrem Events има право незабавно да прекрати участието и цената, заплатена от участника няма да бъде възстановена.

9. Отмяна на договора при необичайни обстоятелства

Ако по време на експедицията или проекта възникнат обстоятелства във формата на непредвидима непреодолима сила, затрудняващи и застрашаващи експедицията/проекта или я правят невъзможна, Extrem Events, както и участникът могат да развалят договора. В този случай Еxtrem Events няма да възвърне сумата на клиент обратно. Extrem Events се задължава в такъв случай да вземе всички мерки, които са необходими и ще гарантират връщането на участника. Допълнителни разходи за обратен транспорт в превишение на заплатената от участника сума ще бъдат поделени на половина между Extrem Events и клиента.

10.Отговорност

Extrem Events ще носи отговорност в рамките на плануваното, организацията и управлението на експедицията или проекта само за съществените договорни задължения и за спазването им. Всеки участник поема часта от експедицията или проекта на свой риск. Отговорността на Extreme Events се ограничава до намеренията и проявите на небрежност. Спънка за отговорността на служителите на Extreme Events e изключена.

Extrem Events са отговорни по-скоро за надзора над храната и спането. Участникът няма право на престой по време на експедицията или проекта. По-специално може да се наложи, в зависимост от условията в местността, да прекарат нощта на открито или в превозно средство.

Еxtreme Events носи отговорност за правилното и съвестно планиране на експедицията или проекта с оглед на икономическите, политическите и инфраструктурните условия в страната.

Щета – собствена или трета страна щета – предизвикана от участника или причинена от участника към други трябва да се докладва на Еxtrem Events. Oтговорността за този вид щета се поема лично от участникът.

Ако участникът участва в експедицията/проекта с превозно средство, предоставено от Extrem Events, превозното средство и щетите по него ще бъдат покрити от застраховка за моторно превозно средство, взета от Extrem Events. В рамките на моторната-автомобилна застраховка, Еxtrem Events ще носи отговорност за щетите на превозното средство или лицето, свързано с  пътнотранспортното произшествие, освен ако участникът не е проявил грубост и собствена небрежност.

Extrem Events нямат експедиционни лидери, придружаващи експедицията в някоя от страните, през коите се преминава.  Extrem Events настоящо  не поема никаква отговорност за служителите, придружаващи експедицията.

11. Рискове

Участникът е наясно, че изпълнението на експедицията и / или проекта, включва повишен риск от злополука и наранявания. Това не може да бъде напълно редуцирано или изключено, дори и от особено внимателните и предвидливите. Участникът е наясно, че местните или ситуационните фактори често могат да затруднят или дори могат да направят невъзможно получаването на спешна медицинска помощ или спешна медицинска помощ в отдалечени райони. Участникът ще събере достатъчно иформация преди стартирането на експедицията или проекта за териториалната структура, и икономическите и политически условия на страните през които преминава. По-специално участникът трябва да получи подробна информация за климатичните условия в преминаващите страни. Участникът трябва да съхранява лични медикаменти, които да са му под ръка.

12. Медицински предпазни мерки / ваксинации

Участникът е лично отговорен за вземането на медицински предпазни мерки преди Експедиция или изпълнението на Проект. По-специално участникът трябва да се допита за специфични здравни проблеми в страната или страните на преминаване. По време на експедицията и / или проекта участникът трябва да носи карта за ваксинация и медицински сертификат.

13. Виза/Паспорт

Участникът се задължава да се съобразява с влизането и митническите разпоредби при преминаването през всяка страна. Участникът трябва да притежава валиден паспорт. Участникът е персонално отговорен  за пълното съответствие с паспорта, виза, митнически,здравни и валутни разпоредби.

14. Успехът на експедицията и / или проект

Extreme Events не носи отговорност за успеха и изпълнението на експедицията, тъй като съществени рискове и несигурности съпътстват всяка експедиция или проект, което ще бъде добре пояснено при подписването на договора.

Всички участници, деклариращи своето съгласие за Кодекса на поведение, който е определен по-долу и който е в основата на всички дейности, експедиции, проекти и събития, организирани от Extreme Events -Matthias Jeschke e.K. По този начин те декларират готовността си във всяка ситуация да предоставят личните си опасения относно законните интереси на екипа на експедицията или на екипа на проекта, или в зависимост от случая трябва се подчинят на интересите на работна група и / или екипа, както и на целите на експедицията или проекта от Етичния Кодекс.

Етичен кодекс:

Extrem Events – Matthias Jeschke e.K.-  служителите, както и всички участници или членове на екипа съобладават норми на справедливост, уважение и внимание един към друг.

Всички участници в експедиции  или проекти, както и всички членове на екипа трябва да пазят в съзнанието си проект мотото: „ Един за всички, всички за един“ и по време на експедициите и / или за съответните проекти, вземайки предвид законните нужди на другите и да зачитане на техните сили и слабости в конкретен случай. 

Extrem Events – Matthias Jeschke e.K. всички служители и всички участници се задължават да признават и уважават религиозните, политическите и културни възгледи преминаващи или участващи в проекти и експедиции на Extreme Events и да се въздържат от всякакви действия, които могат да нарушат правните интереси на всеки жител на страната, през която те преминават.

15. Заключителни разпоредби

В случай на спорове, страните по споразумението се договарят да се опрат на Геманското законодателство. Extreme Events може да бъде съдена само на мястото на нейната компетентност (Окръжен съд - Лимбург)

Споразуменията между на Extrem Events и лицата, които се отклоняват от Общите условия и съдържанието на договора трябва да бъдат приложени в писмена форма